راهنمای سامانه آرشیکد من


راهنمای ثبت نام در سامانه ی آرشیکدِ من و دریافت لایسنس آموزشی به زبان فارسی برای دانشجویان رشته های معماری، طراحی، مهندسی و همچنین رشته های مربوطه که در دانشگاه ها و موسسات رسمی در ایران مشغول به تحصیل هستند آماده شده است. این راهنما به صورتِ‌ قدم به قدم تمامی مراحل ثبت نام، درخواست و دریافت لایسنس آموزشی نرم افزار آرشیکد را برای کاربران توضیح داده است. امیدواریـم ایـن نـرم افـزارکاربــردی و نســخه ی آموزشــی آن بــه شــما بــرای یادگیــری فنــاوری بیــم و گــردش کاری هوشــمند در صنعــت معمــاری و سـاختمان یـاری رسـان باشـد.


سایت سامانه آرشیکدِ من: http://www.myarchicad.com

 

دانلود         راهنما     آخرین به روز رسانی
راهنمای استفاده از سامانه آرشیکدِ من برای دانشجویان و اساتید

 

     

دانلود دفترچه راهنما

   

 ۹ آذر ۱۳۹۵